โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนค้นพบขีดความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูมืออาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด ตัดสินใจเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัด เพื่อต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์
บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการจัดทำ Visa / Work Permit
- สามารถพูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- ใจเย็น อดทน รอบคอบ รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีประสบการณ์งานสรรหา อย่างน้อย 3 ปี และหากมีประสบการณ์งานโรงเรียนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร จัดหาสื่อโฆษณา แหล่งผู้สมัครงาน เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินการคัดเลือก
2. ดำเนินการแต่งตั้ง ถอนถอน ผ่อนผัน – ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ
3. ดำเนินการขอใบอนุญาต - ยกเลิก Visa , Work Permit ครูต่างชาติ
4. จัดทำทะเบียนประวัติครู-บุคลากร และสมุดประจำตัวครู
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เจ้าหน้าที่สื่่อสารองค์กร (Video Editor)
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอชนิดใดชนิดหนึ่งได้ เช่น Adobe Premiere, Adobe After Effect, Ulead Pro, Avid, Sony Vegas เป็นต้น
- มีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอ สร้าง Graphics หรือ Effects ต่างๆที่ใช้ในงานวิดีโอ
- สามารถวางแผนและเขียน Script เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทำวิดีโอได้
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยันทำงาน มีทัศนคติที่เป็นบวก
- มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้าน Effects ทางภาพและเสียง
- สามารถถ่ายรูปได้
- มีทักษะด้านออกแบบ Graphics จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- คิด Content นำเสนอผู้บริหาร ถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ
- ผลิตรายการผ่านช่อง youtube ของโรงเรียน
- ถ่ายวิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนงานวิชาการ เช่น การถ่ายทำกระบวนการจัดการเรียนรู้ (LS)
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3. ครูภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูภาษาไทย
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย สาขาการสอนภาษาไทย หรือ คณะศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาไทย
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาภาษาไทยระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ครูคณิตศาสตร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ –วิทยาศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ปฎิบัติการ / ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- สั่งซื้อ / ดูแลอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
- สรุปรายงานอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ครูสังคมศึกษา
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือ คณะศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาสังคมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ครูวัดผล
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา เท่านั้น
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- ดูแลงานด้านวัดและประเมินผล วิเคราะห์ข้อสอบ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- ช่วยเหลืองานด้านวิชาการและอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
9. ครูวิทยาศาสตร์ - เคมี
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ครูวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี
- คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
- และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทุกตำแหน่งมีเงินเดือนประจำ พร้อมสวัสดิการ
- ค่าเดินทาง เดือนละ 3,000 บาท
- โบนัสประจำปี
- กองทุนสงเคราะห์ครู
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน 300,000 บาท )
- ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ต่อปี (เบิกได้ทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัว)
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารกลางวัน
- หอพัก
- รถบริการ รับ - ส่ง
- ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
- ส่วนลดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเครือแสนสิริ

สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณพรพิศ / คุณนฤมล)
เลขที่ 380 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 10510
โทรศัพท์ : 02-915-5390-2 ต่อ 1140,1141,1143
แฟกซ์ : 02-915-5501
e-mail : hr@satitpattana.ac.th
เว็บไซต์ : www.satitpattana.ac.th

ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  8  ท่าน