กานต์ธีรา ตุมรสุนทร
ศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปนัสยา ประเสริฐนู
ศึกษาต่อใน คณะมัลติมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พชร ชื่นสมณะ
ศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรนภา เริ่มอรุณรอง
ศึกษาต่อใน (ต่างประเทศ) ?????? Shanghai University of Finance and Economics
วริษฐา บริหารกิจอนันต์
ศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันฟ้าใส วงศ์สรรคกร
ศึกษาต่อใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ธีธัช สันธิเดช
ศึกษาต่อใน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) Mahidol University International College
นภดล ฮวง
ศึกษาต่อใน คณะเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ญดา โอกาวา
ศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยรังสิต
ธนชัย ปิ่นทอง
ศึกษาต่อใน คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภูวดล งามจันทร์ผลิ
ศึกษาต่อใน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศรุต รัศมีลอยแก้ว
ศึกษาต่อใน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สวิตต์ กรวิภพโสภณ
ศึกษาต่อใน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัณฑ์ จรัสวิจิตรกุล
ศึกษาต่อใน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Business Administration Programme in Professional Culinary Arts วิทยาลัยดุสิตธานี (หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี)
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  10  ท่าน