ระดับประถมศึกษา : หลักสูตรตามแนวคิด FUN FIND FOCUS FULFILLMENT และ FRUITION (5F)
     
FRUITION
     
FULFILLMENT
   
FOCUS
FOCUS
 
FIND
FIND
FIND
FUN
FUN
FUN
FUN
ป.1 - 2
ป.3 - 4
ป.5 - 6
ม.1 - 6
FUN
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จะเรียนอย่างสนุกสนาน (FUN) และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยสัมผัสความสนุกสนาน และความสุขจากตลาดนัดวิชาการ ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15-25 ชั่วโมง รวม 30-50 ชั่วโมง/ปี หรือร้อยละ 3-5 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักเรียนได้เรียนในวิชาที่เป็นทักษะชีวิตที่ควรเรียนรู้ โดยการเรียนตามโปรแกรมและเลือกเรียนที่ตนเองสนใจจำนวน 1 โปรแกรม จากโปรแกรมที่ครูเตรียมไว้ให้ในแต่ละระดับชั้น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
FIND
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 มีโอกาสได้ค้นพบ (FIND) ศักยภาพของตนเอง โดยการเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีที่เป็นทั้งด้านวิชาการ และทักษะสัปดาห์ละ 4-5 ชั่วโมง (4-5 รายวิชา) ตลอดปีการศึกษา รวมทั้งนักเรียนจะได้เลือกเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับทักษะ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน แต่นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนในแต่ละสาระได้ โดยนักเรียนจะได้เลือกเรียนในรายวิชาบังคับเลือกทั้ง 4 รายวิชา สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์ เพื่อค้นหา (FIND) ความถนัดและศักยภาพของตนเองในระดับหนึ่ง
FOCUS
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีโอกาสได้ค้นพบและเจาะลึก (FOCUS) ศักยภาพที่ตนเองมีได้มากขึ้น โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นทางด้านทักษะ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์และทัศนศิลป์) และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือก นักเรียนจะได้เลือกเรียนตั้งแต่เปิดเรียนภาคแรกของปีการศึกษา และเปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วมกันในรายวิชาบังคับเลือกระหว่างนักเรียนทั้ง 2 ระดับ
FULFILLMENT
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและให้โอกาสในในการเติมเต็ม (FULFILLMENT) เพื่อต่อยอดความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน ด้วยการเลือกเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน แต่สามารถเลือกเรียนรายวิชาบังคับเลือก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ รวม 190-228 ชั่วโมง/ปี และเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและทักษะ รวม 75 ชั่วโมง/ปี
FRUITION
นักเรียนรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจ รู้จักเลือกสรรสิ่งที่ดีๆมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตัวเอง และมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องตนเองจากสิ่งต่างๆได้ โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับการส่งเสริมเติมเต็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อันจะส่งผลต่อการรู้จักคิดและตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง (FRUITION)
ระดับประถมศึกษา : โปรแกรมเจียระไนเป็นรายบุคคล (Satit Close-up Program)
ด้วยระบบการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงได้กำหนดอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่เหมาะสม และจัดชั้นเรียนขนาดเล็ก สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนทั้งในด้าน วิชาการ กีฬา ดนตรีและศิลปะ และทักษะชีวิต ให้เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ความคงแก่เรียนด้วยวิถีแห่งปัญญา เป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
วิชาการ (Academic)
สร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู้ความเข้มแข็งทางวิชาการ
สร้าง "ความสุข" เบิกบานใจไปกับการเรียนรู้ ใช้ "กระบวนการ" สร้างความกระจ่างชัดลึกซึ้งและแม่นยำ พัฒนา "การคิดระดับสูง" เพื่อต่อยอดความรู้สู่การประยุกต์และสร้างสรรค์
ใช้ภาษาไทยได้อย่างน่าชื่นชม
ทำให้ภาษาไทยกลายเป็นวิชาที่สนุก และน่าเรียนรู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน และใช้กระบวนการฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ทีมีประสิทธิภาพ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและแสวงหาความรู้
ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร การเรียนและแสวงหาความรู้ นักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษาด้วยกลุ่มขนาดเล็ก จนมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้จริง
ให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อการเรียนรู้และสร้างผลงาน ให้รู้จักการดูแลรักษา และเข้าใจกระบวนการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่อไปในอนาคต
แม่นยำในหลักของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เรียนรู้อย่างลงลึกผ่านกระบวนการสืบค้น ลงมือปฏิบัติ ทดลองและประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดลออ ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อม เป็นคนมีเหตุผล มีความคิดที่เป็นระบบ มีความสามารถในการคิดคำนวณ และแปรผลในรูปสัญลักษณ์
ระบบการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนตระหนักในการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งต้องมีคุณครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการดูแลนักเรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อช่วยเหลือดูแลคุณครูทุกคนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เครือข่ายผู้ปกครองและครูที่เข้มแข็ง
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยอาสาเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และระหว่างผู้ปกครองนักเรียนด้วยกัน รวมทั้งช่วยสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะที่ดี มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเรียน และ แสวงหาความรู้ โดยนักเรียนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา ด้วยจำนวนคาบเรียนที่เหมาะกับวัย และพัฒนาการของผู้เรียน และค่อยๆ เพิ่มจำนวนคาบเรียนกับครูเจ้าของภาษาขึ้นในแต่ละระดับชั้น
 • ระดับอนุบาล นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3-5 คาบ / สัปดาห์
 • ระดับประถมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 6-7 คาบ / สัปดาห์ และเพิ่มเติมภาษาจีน 1 คาบ / สัปดาห์
 • ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนกับครูเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 12 คาบ / สัปดาห์ และเพิ่มเติมภาษาจีน 2 คาบ / สัปดาห์ โดยครูเจ้าของภาษาเช่นกัน
 •  
           
           
           
  อนุบาล
   
  ประถมศึกษา
   
  มัธยมศึกษา

   
   
  ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  79  ท่าน